Justyna_89

38 tekstów – auto­rem jest Jus­ty­na_89.

Gwiaz­dy na niebie cze­kają na nasze
wspólne spoj­rze­nia w ich stronę;
tęsknią za miłością naszych
wiel­kich serc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 sierpnia 2017, 17:35

w prze­paść rzu­cam myśli,
lecz one zaw­sze spadają
na czte­ry łapy... 

myśl • 9 sierpnia 2017, 19:55

Na­wet pod pa­raso­lem nadziei
mok­nie bez­radne serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2017, 21:26

Wśród gwiazd na niebie znaj­du­jesz cząstkę spo­koju tak od­da­lone­go od codzien­ności, cząstkę siebie uk­ry­tego pod war­stwą ty­lu pog­matwa­nych trudów, unieś swą dumę niech królu­je zwy­cięstwo, zburz szybę niepo­wodzeń, dro­ga Twa jest tyl­ko Twoją drogą po której żaden wstyd ani zamęt nie mają pra­wa kroczyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2017, 23:17

Noc

Wokół tyl­ko czte­ry ściany
Za ok­nem budzi się nas­tro­jowa noc
Spraw­ne myśli pow­ra­cają
Snują się z kąta w kąt
Nieg­dyś mo­je ser­ce po­pełniło błąd
Za­mykając za sobą drzwi na klucz
Ogień w wa­zonie kwiatu nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 listopada 2016, 00:07

Kołysanka dusz

Poz­dra­wiają życie ci których już tu nie ma
zab­rała ich śmierć, pożeg­nała ziemia
słowa roz­kruszyły się, ser­ce przes­tało bić
dra­biną do nieba zer­wa­na nić
igłą prze­bite ser­ca marzy­cieli lo­su
prze­bite marze­nia, pas­je... zbyt dużo haosu
zbyt dużo bólu, trud nie poz­wa­lał pros­to iść
za­ginęli w świecie jak wy­puszczo­ny w dal liść... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 listopada 2016, 15:01

Tęsknoty łkanie

Przed miłością tęskno­ta nie zdoła uciec, ser­ca nie ma ze sta­li, lecz ma sta­lowe bu­ty.. Jed­ność to by­cie w so­bie nawza­jem. To tak jak­by śpiew od­trącił me­lodię.. A nu­ta spa­dająca z pięcioli­ni wciąż brzmiała na naj­wyższym poziomie. 

wiersz • 5 marca 2016, 18:05

Nie można mieć wszys­tkiego, ale można nie mieć nic... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lutego 2016, 15:55

Szczęście nig­dy nie zaw­ra­cało mi głowy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2015, 00:19

Myśle­li że ser­ce mam z ka­mienia, chcieli stłuc je młot­kiem, nie przy­puszcza­li, że jest star­te i samotne... 

myśl • 25 lipca 2015, 13:41
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 sierpnia 2017, 18:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy na niebie cze­kają [...]

8 czerwca 2017, 22:15Cris sko­men­to­wał tek­st Nawet pod pa­raso­lem nadziei mok­nie [...]

8 czerwca 2017, 10:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nawet pod pa­raso­lem nadziei mok­nie [...]

5 listopada 2016, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Noc

5 listopada 2016, 00:20Cris sko­men­to­wał tek­st Noc

25 lutego 2016, 16:13Ragroth sko­men­to­wał tek­st Nie można mieć wszys­tkiego, [...]

10 grudnia 2015, 05:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście nig­dy nie zaw­ra­cało [...]

10 grudnia 2015, 00:19Justyna_89 do­dał no­wy tek­st Szczęście nig­dy nie zaw­ra­cało [...]

25 lipca 2015, 15:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Myśleli że ser­ce mam [...]

25 lipca 2015, 14:06Moreno sko­men­to­wał tek­st Myśleli że ser­ce mam [...]