Justyna_89

44 teksty – auto­rem jest Jus­ty­na_89.

Wy­mie­szałam żal z bólem,
wy­mie­szałam szał z krop­la­mi łez.
Te­raz chciałabym zażeg­nać czule,
ten be­zin­te­resow­ny, krwa­wiący stres. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2018, 17:36

Rozpływam się w cichym za­kamar­ku. Sa­mot­ność już wie, że nig­dy jej nie zostawię. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lipca 2018, 21:52

Piękna jest cisza, wol­na od słów, wol­na od pytań. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lipca 2018, 21:17

Noc- ciem­ny ob­raz twarzy,
ma oczy gwiazd i do­tyk nieba. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 lutego 2018, 12:53

A gdy zwy­cięży ta pus­tka
między nami
z pełnym ser­cem zawalczę
o nas na nowo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2018, 18:25

Mówiono mi o szczęściu, zły los
jed­nak wyg­nał je z me­go podwórza.
I gdzie fun­da­men­ty ma stawiać
mo­je ser­ce, gdy od środka
wszys­tko prze­cieka łzami?! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2018, 19:16

Gwiaz­dy na niebie cze­kają na nasze
wspólne spoj­rze­nia w ich stronę;
tęsknią za miłością naszych
wiel­kich serc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 sierpnia 2017, 17:35

w prze­paść rzu­cam myśli,
lecz one zaw­sze spadają
na czte­ry łapy... 

myśl • 9 sierpnia 2017, 19:55

Na­wet pod pa­raso­lem nadziei
mok­nie bez­radne serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2017, 21:26

Wśród gwiazd na niebie znaj­du­jesz cząstkę spo­koju tak od­da­lone­go od codzien­ności, cząstkę siebie uk­ry­tego pod war­stwą ty­lu pog­matwa­nych trudów, unieś swą dumę niech królu­je zwy­cięstwo, zburz szybę niepo­wodzeń, dro­ga Twa jest tyl­ko Twoją drogą po której żaden wstyd ani zamęt nie mają pra­wa kroczyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2017, 23:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 sierpnia 2018, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

19 sierpnia 2018, 17:36Justyna_89 do­dał no­wy tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

16 lipca 2018, 07:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Noc- ciem­ny ob­raz twarzy, ma [...]

16 lipca 2018, 07:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Rozpływam się w cichym [...]

16 lipca 2018, 07:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękna jest cisza, wol­na [...]

14 lipca 2018, 21:52Justyna_89 do­dał no­wy tek­st Rozpływam się w cichym [...]

14 lipca 2018, 21:17Justyna_89 do­dał no­wy tek­st Piękna jest cisza, wol­na [...]

18 lutego 2018, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy zwy­cięży ta [...]

18 lutego 2018, 12:53Justyna_89 do­dał no­wy tek­st Noc- ciem­ny ob­raz twarzy, ma [...]

17 lutego 2018, 18:25Justyna_89 do­dał no­wy tek­st A gdy zwy­cięży ta [...]